↑ Powrót do Szkoła

Historia

Gimnazjum w Żarkach powstało (tak jak i inne gimnazja) w 1999 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy Żarki. Dyrektorem szkoły została mgr Anna Janocha, nauczyciel języka polskiego. W roku szkolnym 2001/2002 utworzono w szkole stanowisko wicedyrektora, które zajmowała mgr inż. Gabriela Błońska, nauczyciel informatyki. Początkowo do gimnazjum uczęszczało 105 uczniów, którzy zostali podzieleni na 4 klasy. Wychowawcami tych klas byli: mgr Maria Borkowska, mgr Dorota Orszulak, mgr Alicja Czyż, mgr Katarzyna Czyż. Uczniowie uczyli się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego, działały dwa koła zainteresowań: matematyczne, teatralne, dyrektor szkoły zainicjował wydawanie szkolnej gazety.


Najważniejsze osiągnięcia szkoły w latach 1999- 2002:

  • Pozyskanie dla gimnazjum pracowni komputerowej z dostępem do internetu;
  • Nowoczesne wyposażenie sekretariatu szkoły/ z środków pozabudżetowych/ w komputer z drukarką, i dostępem do internetu, fax, skaner, kserokopiarkę;
  • Przeprowadzenie wielu imprez środowiskowych dla mieszkańców miasta i gminy;
  • Przeprowadzenie projektu edukacyjnego „WTAJCIE W BETLEJEM”
  • Stworzenie tradycji i obrzędowości szkolnej;
  • Osiągnięcia dydaktyczne nauczycieli- finaliści konkursu przedmiotowego z historii przygotowywani przez mgr Urszulę Wójcik;

W pierwszych dwóch latach istnienia gimnazjum mieściło się w budynku szkoły podstawowej w Żarkach, od 2001 roku Gimnazjum mieści się w dwóch budynkach: na ulicy Częstochowskiej i Sosnowej. Od 1 września 2002 roku dyrektorem szkoły została Pani mgr Krystyna Jasińska, zastępcą dyrektora Panimgr Alicja Czyż. Od pierwszym dni urzędowania nowa dyrekcja z właściwą sobie energią podjęła starania o poprawę warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli. Jeszcze w czasie wakacji został pomalowany korytarz , dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenia szatni. W czasie ferii zimowych wykonano ściankę działową w sekretariacie oraz odnowiono pomieszczenia biurowe . Został naprawiony sprzęt biurowy ( fax i kserokopiarka ) , zakupiono 40 krzeseł i 20 stolików uczniowskich . Ze względu na trudną sytuację finansową szkoły wszystkie prace zostały wykonane ze środków pozabudżetowych . Przez kolejne lata organizowane były zbiórki surowców wtórnych , zabawy dla rodziców , zbiórka publiczna , pomagali sponsorzy i Przyjaciele Naszej Szkoły.

Jaka jest Nasza Szkoła dziś 1 września 2006 roku

Podstawowe informacje o szkole

Od 31 marca 2006 należymy do grona szkół noszących imię Jana Pawła II. Szkoła posiada swój sztandar i ceremoniał szkolny .Do gimnazjum uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 319 uczniów z miasta Żarki oraz okolicznych sołectw. W szkole zatrudnionych jest 32 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi . Szkoła liczy 12 oddziałów.

Jaką mamy kadrę dydaktyczną

W ciągu czterech lat aż 17 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego , czterech stopień nauczyciela mianowanego i sześciu stopień nauczyciela kontraktowego. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu. Ciągle doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych , kursach kwalifikacyjnych oraz różnego rodzaju szkoleniach . Są otwarci na zmiany , stosują nowoczesne metody nauczania i lubią swoją pracę .

Czym dysponujemy:

Nauka odbywa się w dwóch budynkach. Codziennie dziewięć oddziałów uczy się w budynku dzierżawionym od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przy ulicy Sosnowej 2 , pozostałe trzy w budynku przy hali rekreacyjno sportowej przy ulicy Ofiar Katynia 3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowej hali rekreacyjno-sportowej , która stanowi pierwszy etap budowy gimnazjum . Hala jest wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy zakupiony przez organ prowadzący gimnazjum -Urząd Miasta i Gminy Żarki . Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową otrzymaną staraniem dyrektora gimnazjum w maju 2006r. Pracownia wyposażona jest w projektor multimedialny , laptopa i pełno wymiarowy ekran. W nowe komputery zostały wyposażone dwa pomieszczenia biurowe. Ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej została zakupiona nowa kserokopiarka . Uczniowie oczekujący na autobus szkolny w budynku ZDZ spędzają czas w świetlicy szkolnej gdzie oprócz typowych zajęć świetlicowych mogą doskonalić swoje umiejętności obsługi komputera , korzystać z Internetu . Do ich dyspozycji są trzy komputery . W komputery wyposażony jest również pokój nauczycielski , pracownia biologiczna i dwie pracownie językowe oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. W najbliższych miesiącach do użytku uczniów oddana zostanie biblioteka szkolna. Część klas wyposażona jest w nowe stoliki krzesła , stoliki , tablice i szafki . Nowe meble zostały zakupione również do świetlicy szkolnej. Stopniowo wzbogacana jest baza dydaktyczna gimnazjum .
Na co kładziemy nacisk
Chcemy dobrze przygotować uczniów do nauki w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. Kładziemy nacisk na nauczanie przedmiotów ścisłych , które sprawiają uczniom najwięcej problemów : matematyka , chemia , fizyka . Pragniemy również przygotować ich do życia w zjednoczonej Europie , dlatego w szkole uczymy dwóch języków nowożytnych .Uczniowie zainteresowani sportem uczą się w dwóch klasach sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną ( chłopcy ) i piłkę siatkową ( dziewczęta ) Rozwijamy samorządność i uczymy poszanowania praw i obowiązków.
Co nas wyróżnia
Cechą charakterystyczną szkoły jest coroczne organizowanie uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem imprez . Oprócz uroczystości o charakterze państwowym : Święto Niepodległości , Miesiąc Pamięci Narodowej , Święto Konstytucji 3 Maja uroczyście przyjmujemy do swojego grona uczniów klas pierwszych , witamy Świętego Mikołaja , urządzamy spotkania wigilijne , witamy wiosnę oraz bawimy się w Dniu Dziecka. W roku szkolnym 2004/2005 uzyskaliśmy tytuł Szkoły z Klasą . W roku szkolnym 2005/2006 przygotowaliśmy dwie uroczystości szkolne o zasięgu wojewódzkim : 9 maja 2005r. uroczyste oddanie do użytku hali rekreacyjno – sportowej , 31 marca 2006 nadanie Gimnazjum w Żarkach imienia Jana Pawła II . Na miarę swoich możliwości staramy się stworzyć uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju .
Zajęcia pozalekcyjne
Wszystkie zajęcia pozalekcyjne nauczyciele prowadzą społecznie i są one dla uczniów nieodpłatne. W szkole działają koła przedmiotowe : matematyczne , fizyczne , chemiczne biologiczne , polonistyczne , historyczne informatyczne , językowe , informatyczne. W ramach UKS-u działają cztery sekcje sportowe : sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz sekcja koszykówki , piłki nożnej . Dla dziewcząt organizowany jest aerobik. Uczniowie redagują szkolną gazetkę Wulcan .
Dla szczególnie zdolnych
Z uczniami szczególnie zdolnymi nauczyciele pracują indywidualnie . W czasie zajęć uczniowie przygotowują prace na konkursy , wystawy . W roku szkolnym 2002/2003 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się wernisaż prac plastycznych ucznia klasy III Bartka Radosza, w następnym roku swoje prace zaprezentował Karol Gawroński . Prace zaprezentowane na wernisażach spotkały się z przychylną oceną środowiska artystycznego oraz mieszkańców powiatu . Dzisiaj oboje uczniowie uczą się w liceach plastycznych . Swoje talenty aktorskie młodzież rozwija pod okiem nauczycieli języka polskiego. W roku szkolnym 2005/2006 uczeń klasy trzeciej Paweł Sobierajski przeszedł pomyślnie dwa etapy rywalizacji w konkursie młodych talentów aktorskich i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego.
Oferta dla uczniów z trudnościami
Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi realizują obowiązek szkolny w klasach masowych. Nauczyciele pracują z nimi w oparciu o zmodyfikowane przez siebie programy nauczania . Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz indywidualnej rewalidacji.
Jak uczymy języków obcych
Młodzież uczy się języka angielskiego i niemieckiego . Nauka odbywa się w grupach 12 – 15 osobowych. W nauczaniu języków staramy się kłaść nacisk na komunikację językową . Stosujemy aktywne metody w nauczaniu . Praca w parach i grupach, słuchanie tekstu, czytanie tekstów oryginalnych stanowią podstawę naszej pracy. Dwukrotnie młodzież będzie brała udział w europejskim programie Spring Day in Europe . Program ten był doskonałą formą sprawdzenia umiejętności językowych uczniów.
Zajęcia profilaktyczne
Zajęcia profilaktyczne realizowane są zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego Szkolnym Programem Profilaktyki .Zajęcia realizowane są w formach zajęć z wychowawcą, spotkań z pracownikami poradni , przedstawicielami policji , pedagogiem szkolnym . Najbardziej lubianą przez młodzież formą są spektakle teatralne poruszające problemy uzależnień wśród młodych ludzi . W roku poprzednim młodzież pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego przygotowała dwa przedstawienia profilaktyczne , które zostały zaprezentowane w ramach I Gminnego Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych zorganizowanego przez Gminną Komisję ds. Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Imprezy, wydarzenia
W szkole organizowane są dyskoteki i zabawy andrzejkowe , karnawałowe oraz z okazji Dnia Dziecka . W miesiącu wrześniu organizujemy Dzień Języków. W każdym roku dzień ten obchodzony jest inaczej . Organizowane są wystawy symboli różnych krajów . Młodzież prezentuje stroje charakterystyczne dla danego kraju Europy. Rodzice przygotowują ciasta . Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest ślubowanie uczniów klas pierwszych. Młodzież klas drugich przygotowuje program . Jest trochę poważnie , trochę śmiesznie ale zawsze wszyscy dobrze się bawią .W marcu w bieżącym roku szkolnym w rocznicę nadania szkole imienia po raz pierwszy będziemy organizowali Święto Patrona W miesiącu maju młodzież przygotowuje i uczestniczy w obchodach Dnia Ziemi . W dniu tym organizowane są konkursy , pokaz mody ekologicznej . Wszystkie konkurencje odbywają się w ramach turnieju klas. Zwycięzcy otrzymują nagrody fundowane ze środków komitetu rodzicielskiego.
Konkursy
Każdego roku uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych: j. polski, historia , biologia , geografia, matematyka , fizyka , chemia .Uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł Mistrza Polskiej Ortografii oraz Konkursie Biologicznym organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Myszkowskiego . Zaznaczają swoją obecność również w Konkursie Ekologicznym Gmin Jurajskich , Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej . Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oddział Złoty Potok . Systematycznie włączamy się w organizowane przez oddział akcje . W akcji „Ratujmy Kasztanowce” na 51 szkół biorących udział znaleźliśmy się na 4 miejscu. Koordynatorami współpracy są mgr Barbara Danielska oraz mgr Bożena Kucharek.
Organizacje w szkole
W szkole działa Samorząd Szkolny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Uczniowski Klub Sportowy oraz spółdzielnia uczniowska Milionik . Samorząd jest organizatorem uroczystości i imprez szkolnych , organizuje zbiórki surowców wtórnych i koordynuje akcję Góra Grosza. Każdego roku przedstawiciele samorządu aktywnie włączają się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizacją pomocy dzieciom potrzebującym zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzieci otrzymują paczki świąteczne , obuwie na zimę , podręczniki szkolne.
Wycieczki
Organizujemy wycieczki jednodniowe: Jura Krakowsko Częstochowska – wycieczki integrujące dla klas pierwszych ,Oświęcim wycieczka dla klas III ,Targi Edukacyjne wycieczka dla klas III .Miejska Oczyszczalnia Ścieków Klasy II oraz kilkudniowe: Warszawa , Trójmiasto , Zakopane, Szczyrk. Młodzież wyjeżdża również raz w tygodniu na basen , uczestniczy w ciekawych lekcjach z fizyki i chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.
Współpraca z innymi szkołami
Współpracujemy z uczniami i nauczycielami wszystkich szkół w powiecie . Organizujemy konkursy międzyszkolne i bierzemy udział w konkursach organizowanych w innych szkołach . Organizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych .
Współpraca z innymi instytucjami
Szkoła współpracuje z Miejskim Domem Kultury , Miejską Biblioteka Publiczną , Środowiskowym Domem dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Gminną Komisją ds. Profilaktyki . Uczniowie przygotowują programy na uroczystości o charakterze gminnym , wystawy ciekawych prac , uczestniczą w projekcji filmów organizowanych w ramach Akademii Filmowej . W Środowiskowym Domu dla dzieci niepełnosprawnym działają nasi młodzi wolontariusze , którzy starając się pomóc swoim niepełnosprawnym koleżankom i kolegom. W bieżącym roku włączyliśmy się w organizację I Międzynarodowego Festiwalu Rodzin Muzykujących organizowanego w ramach Jubileuszowego Roku Rodziny w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Obecnie wspólnie z Sanktuarium przygotowujemy Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Rodzina Sercem Cywilizacji” Staramy się również o uzyskanie dotacji w ramach programu równać szanse przygotowując projekt Zapraszamy na Jurę Krakowsko- Częstochowską
Losy absolwentów
Po ukończeniu gimnazjum około 98% absolwentów kontynuuje naukę , około 2% podejmuje decyzję o zakończeniu nauki na poziomie gimnazjum. Uczniowie najczęściej wybierają okoliczne licea ogólnokształcące około 50 % oraz licea profilowane 40% , technika 5% . Do szkół zawodowych idzie około 3% absolwentów.
Laureaci
Adam Socha otrzymał wyróżnienie w XV Regionalnym Konkursie Regionalnym w Częstochowie w roku szkolnym 2002/2003- przygotowanie mgr Katarzyna Czyż, uczennica Marta Szydłowska została finalistką I Powiatowego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2002/2003 – przygotowanie mgr Bożena Kucharek . Bartek Radosz w roku szkolnym 2002/2003 uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Ciechocinku Człowiek i jego Praca w ( wpłynęło około 6 tysięcy prac z terenu całej Polski ) , w roku szkolnym 2003/2004 otrzymał Nagrodę Specjalną w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Człowiek i jego Praca ( wpłynęło około 11 tysięcy prac z terenu Polski i Europy). Uczeń pracował pod kierunkiem nauczyciela plastyki Małgorzaty Stencel. W roku szkolnym 2004/2005 uczeń Marek Ceglarek uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego z biologii – przygotowanie mgr Edyta Ślęzak W roku szkolnym 2005/2006 dwie uczennice Monika Gruz i Milena Kotowicz uzyskały tytuł laureatek konkursu przedmiotowego z biologii – przygotowanie mgr Bożena Kucharek.
Sukcesy sportowe naszych uczniów
Rok 2002 Nasi koledzy drużynowo zajęli II miejsce w Turnieju Powiatowym w tenisie stołowym Rok 2003 W Turnieju Powiatowym w Tenisie stołowym w kategorii dziewcząt : I miejsce Alicja Maślankiewicz , II miejsce Paulina Sikorska , III miejsce Barbara Sikorska . Chłopcy : I miejsce Dawid Rasztabiga , III miejsce Krzysztof Morawiec. Drużynowo uczniowie zajęli I miejsce. Lekkoatletyka: I miejsce w skoku wzwyż w zawodach powiatowych i VI miejsce w finale wojewódzkim uczennica Barbara Szczerba Sztafetowe biegi przełajowe 1999 r. II miejsce chłopcy i dziewczęta 2000 r. II miejsce chłopcy i dziewczęta 2001 r. III miejsce chłopcy i dziewczęta 2003 r. III miejsce chłopcy i dziewczęta II miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt i chłopców w zawodach rejonowych.
Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły została ponownie Pani mgr Anna Janocha, zastępcą dyrektora Pani Renata Hajduk.