Powrót do Szkoła

Historia

Gimnazjum w Żarkach powstało (tak jak i inne gimnazja) w 1999 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy Żarki. Dyrektorem szkoły została mgr Anna Janocha, nauczyciel języka polskiego. W roku szkolnym 2001/2002 utworzono w szkole stanowisko wicedyrektora, które zajmowała mgr inż. Gabriela Błońska, nauczyciel informatyki. Początkowo do gimnazjum uczęszczało 105 uczniów, którzy zostali podzieleni na 4 klasy. Wychowawcami tych klas byli: mgr Maria Borkowska, mgr Dorota Orszulak, mgr  Alicja Czyż, mgr Katarzyna Czyż. Uczniowie uczyli się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego, działały dwa koła zainteresowań: matematyczne, teatralne, dyrektor szkoły zainicjował wydawanie szkolnej gazety.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły w latach 1999- 2002:

  • Pozyskanie dla gimnazjum pracowni komputerowej z dostępem do internetu;
  • Nowoczesne wyposażenie sekretariatu szkoły/ z środków pozabudżetowych/ w  komputer z drukarką, i dostępem do internetu, fax, skaner, kserokopiarkę;
  • Przeprowadzenie wielu imprez środowiskowych dla mieszkańców miasta i gminy;
  • Przeprowadzenie projektu edukacyjnego “WTAJCIE W BETLEJEM”
  • Stworzenie tradycji i obrzędowości szkolnej;
  • Osiągnięcia dydaktyczne nauczycieli- finaliści konkursu przedmiotowego z  historii przygotowywani przez mgr Urszulę Wójcik;

 

W pierwszych dwóch latach istnienia gimnazjum mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej im. W. Szafera w Żarkach, od 2001 roku Gimnazjum mieściło się w dwóch budynkach: na ulicy Częstochowskiej i Sosnowej. Od 1 września 2002 roku dyrektorem szkoły została Pani mgr Krystyna Jasińska, zastępcą dyrektora Pani mgr Alicja Czyż. Mimo trudnych warunków lokalowych dbano o zapewnienie uczniom właściwych warunków do nauki. Został pomalowany korytarz , dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenia szatni. Wykonano ściankę działową w sekretariacie oraz odnowiono pomieszczenia biurowe . Został naprawiony sprzęt biurowy ( fax i kserokopiarka ) , zakupiono 40 krzeseł i 20 stolików uczniowskich. Ze względu na trudną sytuację finansową szkoły wszystkie prace zostały wykonane ze środków pozabudżetowych. Przez kolejne lata organizowane były zbiórki surowców wtórnych, zabawy dla rodziców, zbiórka publiczna , pomagali sponsorzy i Przyjaciele Naszej Szkoły. Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły została ponownie Pani mgr Anna Janocha, zastępcą dyrektora Pani Renata Hajduk.

Podstawowe informacje o szkole

Od 31 marca 2006 gimnazjum należy do grona szkół noszących imię Jana Pawła II. Szkoła posiada swój sztandar i ceremoniał szkolny. Do gimnazjum w 2006 roku uczęszczało  319 uczniów z miasta Żarki oraz okolicznych sołectw. W szkole było zatrudnionych 32 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi . Szkoła liczyła 12 oddziałów.

W ciągu czterech lat aż 17 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego , czterech stopień nauczyciela mianowanego i sześciu stopień nauczyciela kontraktowego. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu. Ciągle doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych , kursach kwalifikacyjnych oraz różnego rodzaju szkoleniach . Są otwarci na zmiany , stosują nowoczesne metody nauczania i lubią swoją pracę .

Od 2002-2011 roku nauka odbywała się w dwóch budynkach. Codziennie dziewięć oddziałów uczyło się w budynku dzierżawionym od Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przy ulicy Sosnowej 2, pozostałe trzy w budynku przy hali rekreacyjno sportowej przy ulicy Ofiar Katynia 3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w nowej hali rekreacyjno-sportowej, która stanowiła pierwszy etap budowy gimnazjum . Hala została wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy zakupiony przez organ prowadzący gimnazjum – Gminę Żarki. Szkoła posiadała nowoczesną pracownię komputerową otrzymaną staraniem dyrektora gimnazjum w maju 2006r. Pracownia wyposażona była w projektor multimedialny, laptopa i pełnowymiarowy ekran. W nowe komputery zostały wyposażone dwa pomieszczenia biurowe. Ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej została zakupiona nowa kserokopiarka. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny w budynku ZDZ spędzali czas w świetlicy szkolnej, gdzie oprócz typowych zajęć świetlicowych mogli doskonalić swoje umiejętności obsługi komputera, korzystać z Internetu. Do ich dyspozycji były trzy komputery. W komputer wyposażone zostały również: pokój nauczycielski , pracownia biologiczna i dwie pracownie językowe oraz gabinet pielęgniarki szkolnej. Część klas wyposażona została w nowe stoliki, krzesła ,tablice i szafki. Nowe meble zostały zakupione również do świetlicy szkolnej. Stopniowo wzbogacano bazę dydaktyczną gimnazjum.

Od początku istnienia wszyscy nauczyciele starali się dobrze przygotować uczniów do nauki w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. Szczególną wagę przykładano do nauczania  przedmiotów ścisłych , które sprawiają uczniom najwięcej problemów: matematyka, chemia, fizyka. Gimnazjum przygotowywało również do życia  zjednoczonej Europie, dlatego w szkole uczono dwóch języków nowożytnych .Uczniowie zainteresowani sportem uczyli się w dwóch klasach sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną ( chłopcy ) i piłkę siatkową ( dziewczęta ). W szkole rozwijano samorządność, poszanowanie praw i obowiązków.

W ciągu swego istnienia szkoła dbała o rozwijanie ceremoniału. Oprócz uroczystości o charakterze państwowym: Święto Niepodległości, Miesiąc Pamięci Narodowej, Święto Konstytucji 3, uroczyście przyjmowano do grona uczniów młodzież z klas pierwszych, witano Świętego Świętego Mikołaja, urządzano spotkania wigilijne, witano wiosnę oraz bawiono się w Dniu Dziecka. W roku szkolnym 2004/2005 gimnazjum uzyskało tytuł Szkoły z Klasą. W roku szkolnym 2005/2006 przygotowano dwie uroczystości szkolne o zasięgu wojewódzkim: 9 maja 2005r. – uroczyste oddanie do użytku hali rekreacyjno – sportowej, 31 marca 2006 –  nadanie Gimnazjum w Żarkach imienia Jana Pawła II. Na miarę swoich możliwości starano się stworzyć uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju. W szkole organizowano dyskoteki i zabawy andrzejkowe , karnawałowe oraz z okazji Dnia Dziecka. W miesiącu wrześniu organizowano Dzień Języków. W każdym roku dzień ten obchodzony był inaczej. Organizowano wystawy symboli różnych krajów. Młodzież prezentowała stroje charakterystyczne dla danego kraju Europy. W roku 2007 obchodzono pierwszy raz Święto Patrona w rocznicę nadania szkole imienia. Corocznie w maju młodzież przygotowywała i uczestniczyła w obchodach Dnia Ziemi. W dniu tym organizowane były konkursy, pokazy mody ekologicznej. Zwycięzcy otrzymywali  nagrody fundowane ze środków Rady Rodziców.

Od początku istnienia gimnazjum w szkole prowadzono zajęcia pozalekcyjne, nauczyciele prowadzili je społecznie. W szkole działały koła przedmiotowe: matematyczne, fizyczne, chemiczne biologiczne, polonistyczne, historyczne informatyczne, językowe, informatyczne. W ramach UKS-u działały cztery sekcje sportowe: sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz sekcja koszykówki , piłki nożnej. Dla dziewcząt organizowany był aerobik. Uczniowie redagowali szkolną gazetkę Wulcan.

Z uczniami szczególnie zdolnymi nauczyciele pracowali indywidualnie. W czasie zajęć uczniowie przygotowywali prace na konkursy, wystawy. W roku szkolnym 2002/2003 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się wernisaż prac plastycznych ucznia klasy III Bartka Radosza, w następnym roku swoje prace zaprezentował Karol Gawroński. Prace zaprezentowane na wernisażach spotkały się z przychylną oceną środowiska artystycznego oraz mieszkańców powiatu.   Swoje talenty aktorskie młodzież rozwijała pod okiem nauczycieli języka polskiego. W roku szkolnym 2005/2006 uczeń klasy trzeciej Paweł Sobierajski przeszedł pomyślnie dwa etapy rywalizacji w konkursie młodych talentów aktorskich i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego.

Uczniowie z trudnościami edukacyjnymi realizowali obowiązek szkolny w klasach masowych. Nauczyciele pracowali  z nimi w oparciu o zmodyfikowane przez siebie programy nauczania.  Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim organizowano  zajęcia wyrównawcze oraz indywidualnej rewalidacji.

Młodzież uczyła się języka angielskiego i niemieckiego.  Nauka odbywała się w grupach 12 – 15 osobowych. W nauczaniu języków obcych  starano się kłaść nacisk na komunikację językową. Stosowano aktywne metody w nauczaniu. Praca w parach i grupach, słuchanie tekstu, czytanie tekstów oryginalnych stanowiło podstawę pracy.

Od momentu istnienia gimnazjum prowadzono z uczniami zajęcia profilaktyczne  zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki. Zajęcia realizowano w formach zajęć z wychowawcą, spotkań z pracownikami poradni, przedstawicielami policji , pedagogiem szkolnym . Najbardziej lubianą przez młodzież formą były spektakle teatralne poruszające problemy uzależnień wśród młodych ludzi . Młodzież pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego przygotowywała  przedstawienia profilaktyczne , które były prezentowane w ramach  Gminnego Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych zorganizowanego przez Gminną Komisję ds. Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każdego roku uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych: j. polski, historia, biologia, geografia, matematyka, fizyka, chemia. Uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł Mistrza Polskiej Ortografii w Katowicach oraz Konkursie Biologicznym organizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Myszkowskiego. Zaznaczali swoją obecność również w Konkursie Ekologicznym Gmin Jurajskich, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Podpisano porozumienie o współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, oddział Złoty Potok. Systematycznie włączano się w organizowane przez oddział akcje. W akcji „Ratujmy Kasztanowce” na 51 szkół biorących udział szkoła zajęła się na 4 miejsce.

W szkole działał Samorząd Szkolny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Uczniowski Klub Sportowy oraz spółdzielnia uczniowska Milionik. Samorząd był organizatorem uroczystości i imprez szkolnych, organizował zbiórki surowców wtórnych i koordynował akcję Góra Grosza. Każdego roku przedstawiciele samorządu aktywnie włączali się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Corocznie w szkole organizowano wycieczki jednodniowe: Jura Krakowsko- Częstochowska, wycieczki integrujące dla klas pierwszych, do Oświęcimia, na Targi Edukacyjne, do Miejskie Oczyszczalni Ścieków oraz kilkudniowe: Warszawa, Trójmiasto, Zakopane, Szczyrk. Młodzież wyjeżdżała również raz w tygodniu na basen , uczestniczyła w ciekawych lekcjach z fizyki i chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.

Od roku 2013 roku gimnazjum podjęło współpracę z uczniami i nauczycielami szkół w powiecie. Organizowano konkursy międzyszkolne i brano udział w konkursach organizowanych w innych szkołach.  Corocznie organizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych, Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Bezbłędny gimnazjalista”.

Od momentu powstania gimnazjum  współpracowało z Miejskim Domem Kultury, Miejską Biblioteka Publiczną, Środowiskowym Domem dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Gminną Komisją ds. Profilaktyki. Uczniowie przygotowywali programy na uroczystości o charakterze gminnym, wystawy ciekawych prac, uczestniczyli w projekcji filmów organizowanych w ramach Akademii Filmowej. W Środowiskowym Domu dla Dzieci Niepełnosprawnych działali gimnazjalni wolontariusze, którzy starali się pomóc swoim niepełnosprawnym koleżankom i kolegom. W 2005 roku włączono się w organizację I Międzynarodowego Festiwalu Rodzin Muzykujących zorganizowanym w ramach Jubileuszowego Roku Rodziny w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Następnie wspólnie z Sanktuarium przygotowano Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Rodzina Sercem Cywilizacji”.  Efektem konkursu było wydanie książki w której znalazły się prace uczniów naszego gimnazjum.

Na przestrzeni istnienia gimnazjum wielu uczniów osiągało znaczące sukcesy. Adam Socha otrzymał wyróżnienie w XV Regionalnym Konkursie Regionalnym w Częstochowie w roku szkolnym 2002/2003- przygotowanie mgr Katarzyna Czyż, uczennica Marta Szydłowska została finalistką I Powiatowego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2002/2003 – przygotowanie mgr Bożena Kucharek. Bartek Radosz w roku szkolnym 2002/2003 uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Ciechocinku Człowiek i jego Praca w ( wpłynęło około 6 tysięcy prac z terenu całej Polski ) , w roku szkolnym 2003/2004 otrzymał Nagrodę Specjalną w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Człowiek i jego praca” ( wpłynęło około 11 tysięcy prac z terenu Polski i Europy). Uczeń pracował pod kierunkiem nauczyciela plastyki Małgorzaty Stencel. W roku szkolnym 2004/2005 uczeń Marek Ceglarek uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego z biologii – przygotowanie mgr Edyta Ślęzak W roku szkolnym 2005/2006 dwie uczennice Monika Gruz i Milena Kotowicz uzyskały tytuł laureatek konkursu przedmiotowego z biologii – przygotowanie mgr Bożena Kucharek.

W roku 2002 uczniowie gimnazjum drużynowo zajęli II miejsce w Turnieju Powiatowym w tenisie stołowym. W roku 2003 w Turnieju Powiatowym w Tenisie stołowym w kategorii dziewcząt: I miejsce Alicja Maślankiewicz, II miejsce Paulina Sikorska, III miejsce Barbara Sikorska. Chłopcy: I miejsce Dawid Rasztabiga,  III miejsce Krzysztof Morawiec. Drużynowo uczniowie zajęli I miejsce. Lekkoatletyka: I miejsce w skoku wzwyż w zawodach powiatowych i VI miejsce w finale wojewódzkim uczennica Barbara Szczerba Sztafetowe biegi przełajowe 1999 r. II miejsce chłopcy i dziewczęta 2000 r.

II miejsce chłopcy i dziewczęta 2001 r. III miejsce chłopcy i dziewczęta 2003 r.  III miejsce chłopcy i dziewczęta II miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt i chłopców w zawodach rejonowych.

Po ukończeniu gimnazjum około 98% absolwentów kontynuuje naukę , około 2% podejmuje decyzję o zakończeniu nauki na poziomie gimnazjum. Uczniowie najczęściej wybierają okoliczne licea ogólnokształcące około 50 % oraz licea profilowane 40% , technika 5% . Do szkół zawodowych idzie około 3% absolwentów.

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły została ponownie Pani mgr Anna Janocha, zastępcą dyrektora Pani Renata Hajduk.